Duyệt theo Người ký duyệt Hứa, Ngọc Thuận

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
7/8/2015Công văn số: 4588/2015/UBND-VXCông văn số 4588/UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
27/8/2015Công văn số: 5060/2015/UBND-VXCông văn số 5060/UBND-VX ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016-
Xem/Tải về
17/1/2013Kế hoạch số: 322/2013/KH-UBNDKế hoạch số 322/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn thành phố.-
Xem/Tải về
12/3/2013Quyết định số: 1204/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mục tiêu Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kem theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố-
Xem/Tải về
5/7/2013Quyết định số: 3651/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành uỷ thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.-
Xem/Tải về
2/10/2012Quyết định số: 5063/2012/QĐ-UBNDQuyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Hí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020-
Xem/Tải về
3/3/2015Quyết định số: 896/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về