Duyệt theo Người ký duyệt Lê, Bạch Hồng

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/1/2012Mẫu số: D01b-TS-QĐ số: 1111/2011/QĐ-BHXHCông văn đề nghị: Mẫu số: D01b-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam)-
Xem/Tải về
10/10/2014Mẫu D03-TS (HS)-Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHDanh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu D03-TS (HS). (Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)-
Xem/Tải về
1/4/2014Quyết định số: 01/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này thay thế Quyết định số 777/2010/QĐ-BHXH; bãi bỏ Công văn số 1094/2011/BHXH-CSXH. Quyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
1/1/2014Quyết định số: 1055/2013/QĐ-BHXHQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/2012Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Xem/Tải về
1/6/2012Quyết định số: 488/2012/QĐ-BHXHQuyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 05 năm 2012 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về
1/1/2010Quyết định số: 82/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 82/2010 này
Xem/Tải về
25/8/2011Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 884/2011 này
Xem/Tải về