Duyệt theo Người ký duyệt Lưu Thị Thanh, Huyền

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
16/5/20191043/KH-BHXH1043/KH-BHXH Kế hoạch triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của BHXH TP. Hồ Chí Minh năm 2019-
Xem/Tải về
16/5/20191044/BHXH-KHTC1044/BHXH-KHTC V/v trích 1/2 ngày lương để tổ chức các hoạt động tình nghĩa của ngành năm 2019.-
Xem/Tải về
22/5/20191082/TB-BHXH1082/TB-BHXH Điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
25/12/20181500/TB-BHXH1500/TB-BHXH về việc thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT theo quy định của Nghị định 146/NĐ-CP-
Xem/Tải về
14/11/20182298/TB-BHXH2298/TB-BHXH V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở-
Xem/Tải về
1/7/2019314/BHXH-GĐ1314/BHXH-GĐ1 V/v: Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT .-
Xem/Tải về
15/5/2019534/QĐ-BHXHban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của BHXH TP.HCM-
Xem/Tải về
27/3/2014-Bảng hướng dẫn lập biểu mẫu danh mục Vật tư y tế theo Thông tư 27/2013 của Bộ Y tế và công văn 5127/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM-
Xem/Tải về
27/3/2014-Bảng mã hóa dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính : Ban hành kèm theo công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27/03/2014 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
20/8/2016Công văn số: 1229/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 1229/BHXH-GĐ1 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng phát hành thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Ngọc Linh-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 172/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 172/BHXH-GĐ1 ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ 01/01/2016-
Xem/Tải về
30/12/2016Công văn số: 2026/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 2026/BHXH-GĐ1 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụngThay thế Công văn số 1931/BHXH-GĐ1 ngày 8/12/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 2028/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 2028/BHXH-GĐ1 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
28/11/2017Công văn số: 2515/2017/BHXH-TNTKQCông văn số 2515/BHXH-TNTKQ ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả hồ sơ tuất trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện-
Xem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 3077/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3077/BHXH-NVGĐ1 ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
22/10/2014Công văn số: 3253/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3253/BHXH-NVGĐ1 ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với một số vật tư y yế theo Thông tư 27/2013/TT-BYT-
Xem/Tải về
16/1/2017Công văn số: 37/2017/BHXH-GĐ1Công văn số 37/BHXH-GĐ1 ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2017-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3926/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3926/BHXH-NVGĐ1 ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
9/12/2015Công văn số: 3968/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3968/BHXH-NVGĐ1 ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giờ khám chữa bệnh của cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3969/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3969/BHXH-NVGĐ1 ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
12/12/2014Công văn số: 3994/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3994/BHXH-NVGĐ1 ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo mẫu thẻ và mã bảo hiểm y tế số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
12/12/2014Công văn số: 3995/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1 ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung-
Xem/Tải về
10/3/2017Công văn số: 406/2017/BHXH-GĐ2Công văn số 406/BHXH-GĐ2 ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016-
Xem/Tải về
22/12/2014Công văn số: 4124/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 4124/BHXH-NVGĐ1 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh công văn 3994/BHXH-NVGĐ1 và công văn 3995/BHXH-NVGĐ1-
Xem/Tải về
1/1/2015Công văn số: 4307/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 4307/BHXH-NVGĐ1 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1-
Xem/Tải về
1/3/2016Công văn số: 493/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 493/BHXH-GĐ1 ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 677/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 677/BHXH-GD1 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/4/2013Công văn số: 682/2013/BHXH-NVGĐ1Công văn số 682/BHXH-NVGĐ1 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo qui định của Bộ Tài chính-
27/3/2014Công văn số: 829/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo TT 27/2013/TT-BYT và CV 5127/BHXH-DVT-
Xem/Tải về
13/6/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 869/BHXH-GĐ1 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về