Duyệt theo Nơi ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/7/201910/2019/TT-BLĐTBXHthông tư Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội-
Xem/Tải về
15/3/2013Thông tư số: 01/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
4/4/2016Thông tư số: 01/2016/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
7/3/2011Thông tư số: 02/2011/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/3/2014Thông tư số: 02/2014/TT-BLĐTBXHThông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
15/2/2007Thông tư số: 03/2007/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
9/3/2015Thông tư số: 03/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
15/4/2013Thông tư số: 04/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010
Xem/Tải về
20/3/2015Thông tư số: 05/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ-
Xem/Tải về
4/10/2013Thông tư số: 13/2013/TT-BLĐTBXHThông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ-
Xem/Tải về
23/9/2008Thông tư số: 19/2008/TT-BLĐTBXHThông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
1/12/2012Thông tư số: 23/2012/TT-BLĐTBXHThông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc-
Xem/Tải về
12/12/2008Thông tư số: 29/2008/TT-LĐTBXHThông tư số 29/2008/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập-
Xem/Tải về
10/12/2010Thông tư số: 32/2010/TT-BLĐTBXHThông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpThông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH đã sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư này
Xem/Tải về
1/5/2013Thông tư số: 36/2012/TT-BLĐTBXHThông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm-
Xem/Tải về
15/2/2016Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.-
Xem/Tải về