Duyệt theo Chủ đề Bảo hiểm y tế hộ gia đình

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
15/6/2017Công văn số: 1205/2017/BHXH-QLTCông văn số 1205/BHXH-QLT ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
22/6/2017Công văn số: 1283/2017/BHXH-QLTCông văn số 1283/BHXH-QLT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn 1205/BHXH-QLT-
Xem/Tải về
12/6/2015Công văn số: 1860/2015/BHXH-THUCông văn số 1860/BHXH-THU ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
26/4/2016Công văn số: 1885/2016/UBND-VXCông văn số 1885 /UBND-VX ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố.-
Xem/Tải về
8/6/2015Công văn số: 2085/2015/BHXH-BTCông văn số 2085/BHXH-BT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đơn giản thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
19/9/2016Công văn số: 2303/2016/BHXH-QLTCông văn số 2303/BHXH-QLT ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
6/11/2017Công văn số: 2305/2017/BHXH-THUCông văn số 2305/BHXH -THU ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện , bảo hiểm y tế hộ gia đình.-
Xem/Tải về
14/12/2016Công văn số: 2999/2016/BHXH-QLTCông văn số 2999/BHXH-QLT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2017-
Xem/Tải về
24/8/2015Công văn số: 3170/2015/BHXH-BTCông văn số 3170/BHXH-BT ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
11/12/2015Công văn số: 3987/2015/BHXH-THUCông văn số 3987/BHXH-THU ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
1/3/2018Công văn số: 400/2018/BHXH-QLTCông văn số 400/BHXH-QLT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2018-
Xem/Tải về
29/12/2014Công văn số: 4238/2014/BHXH-THUCông văn số 4238/BHXH-THU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 935/2017/BHXH-QLTCông văn số 935/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập-
Xem/Tải về
1/12/2015Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXHDanh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
2/12/2015Quyết định số: 6398/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
17/4/2015Thông báo số: 1207/2015/TB-BHXHThông báo số 1207/TB-BHXH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu, nộp tiền bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tháng 4/2015-
Xem/Tải về