Duyệt theo Chủ đề Chế độ hưu trí

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
21/11/2013Công văn số: 4576/2013/BHXH-CĐBHXHCông văn số 4576/BHXH-CĐBHXH ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg-
Xem/Tải về
14/2/2015Công văn số: 538/2015/BHXH-CSXHCông văn số 538/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 715/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 715/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
15/10/2013Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTgQuyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về
19/12/2016Thông báo số: 3039/2016/TB-BHXHThông báo số 3039/TB-BHXH ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lại thông tin nhân thân-
Xem/Tải về
11/2/2011Thông tư liên tịch số: 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Liên bộ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
15/10/2013Thông tư số: 115/2013/TT-BTCThông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện-
Xem/Tải về