Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
18/3/2013Công văn số: 640/2013/BHXH-TCCBCông văn số 640/BHXH-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế điện tử liên thông-
Xem/Tải về
10/3/2016Công văn số: 649/2016/BHXH-CĐCông văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài Khoản người lao độngĐược đính chính bằng CV số 872/BHXH-CĐ ngày 01/4/2016
Xem/Tải về
1/4/2017Công văn số: 675/2017/BHXH-TNTKQCông văn số 675/BHXH-TNTKQ ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc trả kết quả hồ sơ qua bưu điện-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 677/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 677/BHXH-GD1 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/4/2013Công văn số: 682/2013/BHXH-NVGĐ1Công văn số 682/BHXH-NVGĐ1 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo qui định của Bộ Tài chính-
1/11/2017Công văn số: 6843/2017/UBND-VXCông văn số 6843/UBND-VX ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát bổ sung, hoàn thiện hồ sơ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cấp mã số bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/4/2017Công văn số: 697/2017/BHXH-CSTCông văn số 697/BHXH-CST ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 2/2017-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 703/2016/BHXH-QLTCông văn số 703/BHXH-QLT ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn-
Xem/Tải về
9/3/2015Công văn số: 710/2015/BHXH-TNQLHSCông văn số 710/BHXH-TNQLHS ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ có trả thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 711/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 711/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung Thông báo số 54/BHXH-CĐBHXH-
Xem/Tải về
11/4/2017Công văn số: 715/2017/BHXH-CSTCông văn số 715/BHXH-CST ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động-
Xem/Tải về
17/3/2016Công văn số: 715/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 715/BHXH-CĐBHXH ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/3/2015Công văn số: 726/2015/BHXH-THUCông văn số 726/BHXH-THU ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
10/1/2017Công văn số: 73/2017/BHXH-QLTCông văn số 73/BHXH-QLT ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thời hạn nộp tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đìnhCông văn này đã thay thế Công văn số 2792/BHXH-THU ngày 17/7/2012 của Bảo hiểm xã hội Tp.HCM
Xem/Tải về
21/3/2016Công văn số: 748/2016/BHXH-QLTCông văn số 748/BHXH-QLT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 766/2016/BHXH-QLTCông văn số 766/BHXH-QLT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước-
Xem/Tải về
12/3/2015Công văn số: 777/2015/BHXH-BTCông văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
24/4/2017Công văn số: 810/2017/BHXH-CSTCông văn số 810/BHXH-CST ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh năm 2017-
Xem/Tải về
24/4/2018Công văn số: 817/2018/BHXH-CSTCông văn số 817/BHXH-CST ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
27/3/2014Công văn số: 829/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 829/BHXH-NVGĐ1 ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh toán chi phí vật tư y tế theo TT 27/2013/TT-BYT và CV 5127/BHXH-DVT-
Xem/Tải về
30/3/2016Công văn số: 848/2016/BHXH-CĐBHXHCông văn số 848/BHXH-CĐBHXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động-
Xem/Tải về
13/6/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 869/BHXH-GĐ1 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
31/3/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-QLTCông văn số 869/BHXH-QLT ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 872/2016/BHXH-CĐCông văn số 872/BHXH-CĐ ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016Công văn này đính chính công văn số 649/BHXH-CĐ ngày 10/3/2016
Xem/Tải về
4/5/2018Công văn số: 893/2018/BHXH-QLTCông văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử-
Xem/Tải về
5/5/2017Công văn số: 894/2017/BHXH-QLTCông văn số 894/BHXH-QLT ngày 5 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình-
Xem/Tải về
24/6/2016Công văn số: 921/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 921/BHXH-GĐ1 ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công văn số 2288/BHXH-CSYT ngày 21/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
4/4/2014Công văn số: 935/2014/BHXH-CĐBHXHCông văn số 935/BHXH-CĐBHXH ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 935/2017/BHXH-QLTCông văn số 935/BHXH-QLT ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình qua tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập-
Xem/Tải về
11/5/2017Công văn số: 937/2017/BHXH-CSTCông văn số 937/BHXH-CST ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về