Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
20/11/2009Quyết định số: 4578/2009/QĐ-BYTQuyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn-
Xem/Tải về
2/10/2012Quyết định số: 5063/2012/QĐ-UBNDQuyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Hí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020-
Xem/Tải về
15/10/2013Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTgQuyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
29/3/2013Quyết định số: 538/2013/QĐ-TTgQuyết định số 583/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020-
Xem/Tải về
12/5/2015Quyết định số: 591/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 613/2010/QĐ-TTgQuyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 631/2010/QĐ-TTgQuyết định số 631/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm cho đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động-
Xem/Tải về
2/12/2015Quyết định số: 6398/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
18/6/2014Quyết định số 677/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 677/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO 9001:2008-
Xem/Tải về
10/2/2015Quyết định số: 77/2014/QĐ-TTgQuyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về
26/6/2012Quyết định số: 797/2012/QĐ-TTgQuyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo-
Xem/Tải về
1/1/2010Quyết định số: 82/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 82/2010 này
Xem/Tải về
25/8/2011Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 884/2011 này
Xem/Tải về
3/3/2015Quyết định số: 896/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
1/10/2015Quyết định số: 919/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt NamQuyết định này sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH
Xem/Tải về
1/12/2015Quyết định số: 959/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếHết hiệu lực. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 đã thay thế quyết định này
Xem/Tải về
7/9/2016Quyết định số: 967/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 7 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp các trường học cấp 3 cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện quản lý-
Xem/Tải về
1/11/2014Quyết định số: 999/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếHết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016
Xem/Tải về
8/1/202022/QĐ-BHXHQUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số: 22/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 01 năm 2020-
Xem/Tải về
26/8/2019Mẫu số 12-HSBQuyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí-
12/6/20191302/BHXH-QLTrà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT-
Xem/Tải về
15/3/202014/2020/NĐ-CPsố 14/2020/NĐ-CP V/v Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu-
Xem/Tải về
3/4/20202601/VPCP-KGVXSố 2601/VPCP-KGVX V/v thực hiển chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19-
Xem/Tải về
6/2/2020505/BYT-BHsố 505/BYT-BH v/v thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra-
Xem/Tải về
4/3/202073/BHXH-GĐ1Số 73/BHXH-GD91 Về việc thầm định phần chi phí phát sinh tăng hoặc giãm (Cn) trong năm 2019-
Xem/Tải về
7/4/2020Số : 699 /BHXH-TTPTĐTSố : 699 /BHXH-TTPTĐT V/v triển khai Quyết định số 1181 /QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020-
Xem/Tải về
28/8/20191950/BHXH-QLTSố : 1950/BHXH-QLT V/v cung cấp mã số thuế cá nhân-
Xem/Tải về