Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/12/2015Số HS: 502…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm-
Xem/Tải về
10/12/2018Số hồ sơ: 701/............../HSPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)-
1/10/2015Số Hồ sơ: 507…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh. Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc-
Xem/Tải về
24/9/2018Số Hồ sơ: 607/……………/SO;
Số Hồ sơ 608/……………/SO;
Số Hồ sơ: 610/……………/THE;
Số Hồ sơ: 612/……………/THE;
Số Hồ sơ: 620/……………/SO;
Số Hồ sơ: 624/……………/SO;
Mẫu DS-XNBS
Phiếu giao nhận hồ sơ ban hành kèm theo Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.-
Xem/Tải về
10/10/2017Mẫu số: 611Phiếu giao nhận hồ sơ: Cấp thẻ bảo hiểm y tế do hết hạn thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Mẫu số: 606aPhiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 107/…………/THU đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Mẫu số: 606Phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 203/...…/THU đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
2/5/2019Số hồ sơ: 666/............../THUPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
25/12/2017Số Hồ sơ: 224/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: 1. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội; (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc) 2. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội có dán ảnh; 3. cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; 4. cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. (Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
3/4/2017Số HS: 901Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh (Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 607/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày hoặc 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 305/..……/SO và Hồ sơ: 306/………/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
12/11/2018Số Hồ sơ 608/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 302/……/SO đã hết hiệu lực
27/11/2017Số Hồ sơ: 609/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 612/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 402/………/THE đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
12/11/2018Số Hồ sơ: 610/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
27/11/2017Số Hồ sơ: 624/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày).Dùng thay Hồ sơ: 313/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 621/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 304/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 615/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 615H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết: bảo hiểm xã hội Thành phố: 15 ngày làm việc; bảo hiểm xã hội quận, huyện: 20 ngày làm việc.-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 206/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 206H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí. Thời hạn giải quyết: bảo hiểm xã hội Thành phố: 15 ngày làm việc; bảo hiểm xã hội quận, huyện: 20 ngày làm việc.Dùng thay Hồ sơ: 606/……………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
30/1/2018Số Hồ sơ: 205/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 205H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 605/………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
30/1/2018Số Hồ sơ: 204H/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 204/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 604/…./CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 222/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 30 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 207/…………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 207H/…………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 207T/…………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tuất. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 607/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ;
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 203/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
1/11/2018Số hồ sơ: 201/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
10/10/2017Số Hồ sơ: 202/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 211/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 227/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 210/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khác. (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 610/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về