Duyệt theo Tên văn bản

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
31/12/2014Quy chế số: 5423/2014/QCPH-BHXH-TCTQuy chế số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Cục Thuế về quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục ThuếXem thêm Quy chế số 994/QCPH-BHXH-CT ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
31/3/2015Quy chế số: 994/2015/QCPH-BHXH-CTQuy chế số 994/QCPH-BHXH-CT ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế Thành phố Hồ Chí MinhTham khảo thêm Quy chế phối hợp số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31 tháng 12 năm 2014
Xem/Tải về
22/2/2016-Quy trình thực hiện giao dịch điện tử-
Xem/Tải về
22/2/2016-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa: Đính kèm Thông báo số: 455/TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
16/10/2019Số hồ sơ: 629/............../SOQuy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp-
20/2/201601/2016/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
3/6/2019Số Hồ sơ: 803 /……………/KHTCQuy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng-
14/9/2015Quyết định số: 1584/2015/QĐ-TTgQuyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020-
Xem/Tải về
15/1/201660/2015/QĐ-TTgquyết định ban hành cơ chế quản lý tài chính-
Xem/Tải về
10/12/20152241/QĐ-BTTTTQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2015-2020-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTgQuyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/11/2014Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định này đã sửa đổi một số nội dung trong các: QĐ số 82/2010/QĐ-BHXH – QĐ số 884/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 1111/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 488/2012/QĐ-BHXH -- QĐ số 01/2014/QĐ-BHXH
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/1/2016Quyết định số: 1035/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về mẫu sổ Bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
1/6/2016Quyết định số: 1055/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/1/2012Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Xem/Tải về
28/6/2016Quyết định số: 1167/2016/QĐ-TTgQuyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016- 2020-
Xem/Tải về
12/3/2013Quyết định số: 1204/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mục tiêu Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kem theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố-
Xem/Tải về
4/8/2014Quyết định số: 1299/QĐ-TTgQuyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt " Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"-
Xem/Tải về
1/1/2015Quyết định số: 1399/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnhQuyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
4/12/2015Quyết định số: 1474/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0-
Xem/Tải về
1/11/2016Quyết định số: 1599/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định này thay thế Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014
Xem/Tải về
13/9/2005Quyết định số: 23/2005/ QĐ-BYTQuyết định số 23/2005/ QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
10/11/2006Quyết định số: 240/2006/QĐ-TTgQuyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn-
Xem/Tải về
18/10/2017Quyết định số: 261/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 261/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí MinhThay thế Quyết định số 1852/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
31/7/2018Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBNDQuyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND-
Xem/Tải về
6/7/2015Quyết định số: 3301/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 343/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 343/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công phụ trách phòng Kế hoạch - Tài Chính-
Xem/Tải về
5/7/2013Quyết định số: 3651/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành uỷ thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 38/2010/QĐ-TTgQuyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân-
Xem/Tải về