Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3789bhxhcsxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 3789/BHXH-CSXH ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
Tên văn bản khác: 3789/BHXH-CSXH
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Cấp phôi giấy chứng nhận
Ngày/Năm ban hành: 10/7/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 10/7/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Công văn số 3789/BHXH-CSXH ban hành về việc mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Đính kèm: Mẫu số C65-HD1: GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số C65-HD2: GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI -- MẪU SỐ 01-C65: TỔNG HỢP CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH -- Mẫu số 02 - C65: V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH -- Mẫu số 03 - C65: V/v cấp bổ sung Giấy chứng nhận nghỉ việchưởng BHXH -- MẪU SỐ 04-C65: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH -- Mẫu số: 05A-C65: BIÊN BẢN GIAO, NHẬN PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số: 05B-C65: BIÊN BẢN GIAO, NHẬN TÀI LIỆU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐÃ SỬ DỤNG -- MẪU SỐ 06A-C65: SỔ THEO DÕI CẤP PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH -- MẪU SỐ 06B-C65: SỔ THEO DÕI TÀI LIỆU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH ĐÃ SỬ DỤNG
Số hiệu văn bản: Công văn số: 3789/2014/BHXH-CSXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG