Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
CV so 1321qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 1321/BHXH-QLT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Tỷ giá ngoại tệ
Ngày/Năm ban hành: 2/7/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 2/7/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Công văn số: 1321/2018/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM