Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1847-thong bao....pdfAdobe PDFXem Tải về
PGNHS kem TB so 1847-TB PGNHS.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXH
Số Hồ sơ: 607/……………/SO
Số Hồ sơ 608/……………/SO
Số Hồ sơ: 610/……………/THE
Số Hồ sơ: 612/……………/THE
Số Hồ sơ: 620/……………/SO
Số Hồ sơ: 624/……………/SO
Mẫu DS-XNBS
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Phiếu giao nhận hồ sơ
Ngày/Năm ban hành: 19/9/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 24/9/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Đính kèm quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa và các mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Mẫu số: 607-- Mẫu số: 608 -- Mẫu số: 610 -- Mẫu số: 612 -- Mẫu số: 607......../SO -- Mẫu số: 608......../SO -- Mẫu số: 610......../THE -- Mẫu số: 612......../THE -- Mẫu số: 620......../SO -- Mẫu số: 620......../SO và Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXH -- Phụ lục 01: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ bảo hiểm xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) -- Phụ lục 01: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ bảo hiểm xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 888/2018/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) -- Mẫu số 607 (Áp dụng từ ngày 24/9/2018) -- Mẫu số 608 (Áp dụng từ ngày 24/9/2018) -- Mẫu số 610 (Áp dụng từ ngày 24/9/2018) -- Mẫu số 612 (Áp dụng từ ngày 24/9/2018) -- Mẫu DS-XNBS
Số hiệu văn bản: Thông báo số: 1847/2018/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM