Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS kem TB so 1847-TB PGNHS.docMicrosoft WordXem Tải về
1847-thong bao....pdfAdobe PDFXem Tải về
PGNHS kem TB so 1847-TB PGNHS.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ ban hành kèm theo Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.
Mẫu biểu liên quan: Thông báo số: 1847/2018/TB-BHXH
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 19/9/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 24/9/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Gồm các mẫu sau: Số Hồ sơ: 607/……………/SO và Số hồ sơ: 612/………………/THE: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; Số Hồ sơ 608/……………/SO: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; Số hồ sơ: 610/……………/THE: Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin; Số hồ sơ: 620/…………..…/SO: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với sổ BHXH chưa được cơ quan BHXH rà soát, trả sổ; Xác nhận và in tờ rời sổ BHXH bổ sung đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện; Số hồ sơ: 624/………………/SO: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã; Mẫu TK1-TS: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ; Mẫu DS-XNBS: DANH SÁCH XÁC NHẬN BỔ SUNG QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH, BHTN và PHỤ LỤC 01 CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH (Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) cùng PHỤ LỤC 01 CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP, GHI, ĐIỀU CHỈNH SỔ BHXH (Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 607/……………/SO
Số Hồ sơ 608/……………/SO
Số Hồ sơ: 610/……………/THE
Số Hồ sơ: 612/……………/THE
Số Hồ sơ: 620/……………/SO
Số Hồ sơ: 624/……………/SO
Mẫu DS-XNBS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT