Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2505-TB DIEU CHINH QUY TRINH SAO Y 701.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2505/TB-BHXH V/v: điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 701
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: điều chỉnh quy trình 701
Ngày/Năm ban hành: 5/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 10/12/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: điều chỉnh quy trình và biểu mẫu hồ sơ sao y
Số hiệu văn bản: 2505/TB-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y