Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
889 thong bao dieu chinh PGNHS 666.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 889/TB-BHXH V/v điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 666a, PGNHS 666b
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: Phiếu giao nhận
Ngày/Năm ban hành: 26/4/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: bãi bỏ 2 Phiếu giao nhận hồ sơ 666a, 666b
Số hiệu văn bản: 889/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM