Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
01 PGNHS 801 TB 1180.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần
Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Tóm tắt: Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 801 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH