Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
02 PGNHS 802 TB 1180.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Tóm tắt: Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 802 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH