Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
03 PGNHS 803 TB 1180.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng
Ngày/Năm ban hành: 31/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 3/6/2019
Tóm tắt: Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng
Số hiệu văn bản: Số Hồ sơ: 803 /……………/KHTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH