Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1152tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 666a, 666b, 666
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Mỹ, Dung
Từ khoá: quy trình giao nhận hồ sơ
Ngày/Năm ban hành: 29/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 30/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: DIEU CHINH QUY TRINH 666.pdf
Số hiệu văn bản: 1152/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM