Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
KTTN-CV thong bao ngay gio đao tạo Q3-2019 -.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 2175/BHXH-KTTN V/v đào tạo nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quý III năm 2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 23/9/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 23/9/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: đào tạo nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quý III năm 2019
Số hiệu văn bản: 2175/BHXH-KTTN
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM