Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
TB DIEU CHINH QUY TRINH 629.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số:2353/TB-BHXH Về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGN 629/……………/SO
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 11/10/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/10/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp (Quy trình 629).
Số hiệu văn bản: 2353/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM