Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 629 TB 2353.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 11/10/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/10/2019
Tóm tắt: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 629/............../SO
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT