Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2520-thong bao.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 31/10/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: giới thiệu chức danh và chữ ký 2 Phó giám đốc BHXH TP.HCM
Số hiệu văn bản: 2520/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM