Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3046-thong bao.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: thông báo 3046/TB-BHXH ngày 26/12/2019 V/v: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Mẫu biểu liên quan: PGN 207/……………/CĐBHXH
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 26/12/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 3046/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM