Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_QLT-thong bao dieu chinh lai suat cham dong truy dong 2020.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: THÔNG BÁO số: 3105/TB-BHXH V/v: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 31/12/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế từ 01/01/2020
Số hiệu văn bản: Số: 3105/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM