Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
5 PGNHS 207 tb 3046.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ tử tuất; Điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của Chính phủ đối với hồ sơ tử tuất
Ngày/Năm ban hành: 26/12/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2020
Tóm tắt: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ tử tuất; Điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của Chính phủ đối với hồ sơ tử tuất
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 207/............../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH