Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
25143_-TB DIEU CHINH QUY TRINH CHE DO - 207.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số:119/TB-BHXH Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 15/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 16/1/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (quy trình 207)
Số hiệu văn bản: Số: 119/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM