Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Mau TK1-TS BAN HANH KEM THEO QD SO 22.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)
Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
Tóm tắt: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 của BHXH Việt Nam)
Số hiệu văn bản: Mẫu TK1-TS
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH