Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 213 TB 524.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Ngày/Năm ban hành: 19/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 20/3/2020
Tóm tắt: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 213/............../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH