Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1243-UBND TP (05-4).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1243/UBND-VX V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Người ký duyệt: Lê Thanh Liêm
Ngày/Năm ban hành: 4/4/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 4/4/2020
Nơi ban hành: UBND TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu văn bản: 1243/UBND-VX
Loại văn bản: Công văn UBND TP. Hồ Chí Minh