Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_43783_QLT- xac nhan DS nld nghi KL NQ 42 -28.4.2020.pdfAdobe PDFXem Tải về
43783_Mau 1 Quyet dinh 15.xlsxMicrosoft Excel XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 906/BHXH-QLT V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
Mẫu biểu liên quan: Mẫu số 01
Người ký duyệt: Phan Văn Mến
Ngày/Năm ban hành: 28/4/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 28/4/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
Số hiệu văn bản: Số: 906/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM