Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
61_2020_ND-CP_29052020-signed.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 61/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày/Năm ban hành: 29/5/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/7/2020
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 61/2020/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH