Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3255_QLT_HD DV thu BHYT HSSV gian cach xa hoi.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội
Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 8/9/2021
Tóm tắt: Hướng dẫn thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 trong thời gian giãn cách xã hội
Số hiệu văn bản: Số:3255/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM