Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v hướng dẫn chi tiết một số nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam
Người ký duyệt: Nguyễn, Quốc Thanh
Ngày/Năm ban hành: 28/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 28/4/2023
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: V/v hướng dẫn chi tiết một số nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam
Số hiệu văn bản: số 1962/BHXH-TST
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM