Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Luat BHYT (25_2008_QH12 28-11-08).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Lệnh số 23/2008/L-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa về việc công bố luật bảo hiểm y tế
Tên văn bản khác: Lệnh số 23/2008/L-CTN: Công bố Luật bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Minh Triết
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 28/11/2008
Ngày/Năm hiệu lực: 28/11/2008
Nơi ban hành: Văn phòng chủ tịch nước
Tóm tắt: Lệnh số 23/2008/L-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa về việc công bố luật bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.
Số hiệu văn bản: Lệnh số: 23/2008/L-CTN
Loại văn bản: LUẬT