Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
ND29CP(1).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Trợ cấp bảo hiểm xã hội
Trợ cấp hàng tháng
Ngày/Năm ban hành: 25/3/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 10/5/2010
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Được tăng thêm 12,3% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định nàyNghị định này tiến hành điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng được quy định tại:Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng. Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 29/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH