Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
100_2012_ND-CP_152028.docMicrosoft WordXem Tải về
100_2012_ND-CP_152028.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Luật bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 21/11/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2013
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Ghi chú: Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 100/2012/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH