Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1314qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
Tên văn bản khác: 1314/QĐ-BHXH
Người ký duyệt: Đỗ, Văn Sinh
Từ khoá: Thẻ bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 1/1/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 2/12/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 1314/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này đã bãi bỏ Quyết định 1071/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 09 năm 2009 và Quyết định 132/QĐ-BHXH ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ghi chú: Quyết định này ban hành để bãi bỏ Quyết định 1071/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 09 năm 2009 và Quyết định 132/QĐ-BHXH ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1314/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH