Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
01qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 3/1/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/4/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Quyết định này thay thế Quyết định số 777/2010/QĐ-BHXH; bãi bỏ Công văn số 1094/2011/BHXH-CSXH. Quyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Mô tả: Quyết định số 01/QĐ-BHXH ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Đính kèm DANH MỤC CÁC MẪU SỬ DỤNG -- Mẫu số 01A-HSB: BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK -- Mẫu số 01B-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI THÔI VIỆC TRƯỚC THỜI ĐIỂM SINH CON, NUÔI CON NUÔI -- Mẫu số 02-HSB: BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK -- Mẫu số 03A-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng -- Mẫu số 03B-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần -- Mẫu số 03C-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng -- Mẫu số 03D-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần -- Mẫu số 03E-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát -- Mẫu số 03G-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái phát -- Mẫu số 03H-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát -- Mẫu số 03K-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát -- Mẫu số 03M-HSB:QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động -- Mẫu số 03N-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức hưởng hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (1) một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động -- Mẫu số 03P-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình -- Mẫu số 04A-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu này sử dụng đối với người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng) -- Mẫu số 04B-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu này sử dụng đối với người hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN một lần) -- Mẫu số 04C-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng) -- Mẫu số 04D-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Sử dụng đối với người hưởng BHXH một lần) -- Mẫu số 04E-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu này dùng cho chế độ tử tuất hàng tháng đối với người đang tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH) --Mẫu số 04G-HSB: BẢN QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu này dùng cho chế độ tử tuất một lần đối với người đang tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH) -- Mẫu số 04H-HSB: QUÁ TRÌNH THAM GIA BHXH CỦA CÁN BỘ XÃ -- Mẫu số 05A-HSB: V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) -- Mẫu số 05B-HSB: GIẤY XÁC NHẬN Về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau -- Mẫu số 06A-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh chế độ ..........................(1) -- Mẫu số 06B-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 07A-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng -- Mẫu số 07B-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần --Mẫu số 07C-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn -- Mẫu số 08A-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp mai táng -- Mẫu số 08B-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp mai táng -- Mẫu số 08C-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng -- Mẫu số 08D-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng chế độ tử tuất một lần -- Mẫu số 08E-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng chế độ tử tuất một lần -- Mẫu số 09A-HSB: TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN --Mẫu số 09B-HSB: BẢN XÁC MINH VỀ THÂN NHÂN HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT -- Mẫu số 10A-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng -- Mẫu số 10B-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng -- Mẫu số 11A-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN -- Mẫu số 11B-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN -- Mẫu số 12-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ -- Mẫu số 13-HSB: GIẤY ĐĂNG KÝ Nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu -- Mẫu số 14 -HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN -- Mẫu số 15A-HSB: GIẤY GIỚI THIỆU -- Mẫu số 15B-HSB: GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ -- Mẫu số 16A-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 16B-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN HỒ SƠ CHỜ HƯỞNG LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP HÀNG THÁNG -- Mẫu số 17-HSB: BẢNG KÊ HỒ SƠ DI CHUYỂN (Kèm theo giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH) -- Mẫu số 18A-HSB: THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng -- Mẫu số 18B-HSB: THÔNG BÁO Về việc nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng -- Mẫu số 18C-HSB: THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng -- Mẫu số 19A-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG -- Mẫu số 19B-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG 1 LẦN -- Mẫu số 19C-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP HÀNG THÁNG -- Mẫu số 19D-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 1 LẦN -- Mẫu số 19E-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ, TRỢ CẤP CÁN BỘ XÃ HÀNG THÁNG -- Mẫu số 19G-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN -- Mẫu số 19H-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT HÀNG THÁNG -- Mẫu số 19K-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT MỘT LẦN -- Mẫu số 19M-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CẤP TIỀN MUA PHƯƠNG TIỆN TGSH, DCCH -- Mẫu số 20-HSB: BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ GIẢI QUYẾT HƯỞNG BHXH -- Mẫu số 21A-HSB: DANH SÁCH HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -- Mẫu số 21B-HSB: DANH SÁCH HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN TỪ NGUỒN QUỸ BHXH -- Mẫu số 22A-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU -- Mẫu số 22B-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN -- Mẫu số 22C-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TNLĐ HÀNG THÁNG -- Mẫu số 22D-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TNLĐ MỘT LẦN -- Mẫu số 22E-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG -- Mẫu số 22G-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BNN MỘT LẦN -- Mẫu số 22H-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN -- Mẫu số 22K-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ HÀNG THÁNG -- Mẫu số 22M-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT HÀNG THÁNG -- Mẫu số 22N-HSB: THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT MỘT LẦN -- Mẫu số 23A-HSB: DANH SÁCH GIẢI QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, HỦY, TẠM DỪNG, HƯỞNG TIẾP CÁC CHẾ ĐỘ BHXH -- Mẫu số 23B-HSB: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG -- Mẫu số 24A-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang -- Mẫu số 24B-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ:Hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang -- Mẫu số 24C-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp cán bộ xã -- Mẫu số 24D-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp -- Mẫu số 24E-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp -- Mẫu số 24G-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp tử tuất -- Mẫu số 24H-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp mất sức lao động -- Mẫu số 24K-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp theo QĐ91 -- Mẫu số 24M-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp công nhân cao su -- Mẫu số 24N-HSB: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH MỨC HƯỞNG Loại chế độ: Trợ cấp theo QĐ613 -- Mẫu số 25A-HSB: SỔ THEO DÕI HỒ SƠ HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG DI CHUYỂN ĐI TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC -- Mẫu số 25B-HSB: SỔ THEO DÕI HỒ SƠ HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG TỪ TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC CHUYỂN ĐẾN -- Mẫu số 25C-HSB: BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐI -- Mẫu số 25D-HSB: BÁO CÁO ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐẾN
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 01/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH