Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
488_QD-BHXH_140011 (1).docMicrosoft WordXem Tải về
488_QD-BHXH_140011_1.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 05 năm 2012 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 23/5/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/6/2012
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 488/QĐ-BHXH ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Đính kèm PHỤ LỤC SỐ 1: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH (1. Chứng từ, sổ sách do Bộ Tài chính ban hành (Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007-- 2. Mẫu biểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Thông tư số 32/2010/TT-LĐTB&XH ngày 25/10/2010 -- 3. Mẫu biểu, sổ sách do BHXH Việt Nam ban hành và quản lý thống nhất) -- DANH MỤC BIỂU MẪU CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH (Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 845) -- Mẫu số 1-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠM DỪNG CHI TRẢ TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN -- Mẫu số 2-CBH: TỔNG HỢP DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG -- Mẫu số 3-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 4a-CBH: BÁO CÁO CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO -- Mẫu số 4b-CBH: BÁO CÁO CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI DO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẢM BẢO -- Mẫu số 5-CBH: TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 6-CBH: DANH SÁCH CHI TRUY LĨNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số 7-CBH: TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TẠI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG -- Mẫu số 8a-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 8b-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN -- Mẫu số 8c-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHƯA NHẬN TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN TỪ 12 THÁNG TRỞ LÊN -- Mẫu số 9a-CBH: DANH SÁCH BÁO GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 9b-CBH: DANH SÁCH BÁO GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 10-CBH: DANH SÁCH BÁO TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 11-CBH: DANH SÁCH TĂNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 12-CBH: DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 13-CBH: DANH SÁCH GIẢM HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 14a-CBH: THÔNG BÁO TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 14b-CBH: THÔNG BÁO TIẾP TỤC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 15a-CBH: HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH -- Mẫu số 15b-CBH: HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM --Mẫu số 15c-CBH: HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH -- Mẫu số 16-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG ĐÃ TỪ TRẦN -- Mẫu số 17-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH SỐ TIỀN CHƯA NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 18-CBH: GIẤY LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số 19-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số 20-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI LĨNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI -- Mẫu số 21-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN CHỮ KÝ -- Mẫu số 22-CBH: GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC -- Mẫu số 23-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG ĐỀ NGHỊ NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG TẠI ĐẠI DIỆN CHI TRẢ -- Mẫu số: 24a-CBH: DANH SÁCH XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM -- Mẫu số 24b-CBH: GIẤY XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN ATM -- Mẫu số 25-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HẾT HẠN HƯỞNG TUẤT HÀNG THÁNG ĐỦ 15 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CỦA NĂM TIẾP THEO -- Mẫu số 26-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN -- Mẫu số 27-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP HƯỞNG HỖ TRỢ HỌC NGHỀ -- Mẫu số 28a-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỔ TRỢ HỌC NGHỀ -- Mẫu số 28b-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ HỌC NGHỀ -- Mẫu số 29-CBH: BÁO CÁO TĂNG, GIẢM LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG -- Mẫu số 30-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG MAI TÁNG PHÍ -- Mẫu số 31-CBH: BÁO CÁO DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ -- Mẫu số 32-CBH: BÁO CÁO LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ -- Mẫu số 33-CBH: THÔNG BÁO KHẤU TRỪ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ -- Mẫu số 34-CBH: BÁO CÁO SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG -- Mẫu số 35-CBH: BÁO CÁO SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN -- Mẫu số 36-CBH: BÁO CÁO SỐ NGƯỜI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG QUA TÀI KHOẢN THẺ ATM -- Mẫu số 37-CBH: DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI NGHỈ HƯU -- Mẫu số S01-CBH: SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
Ghi chú: Quyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 488/2012/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH