THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT 33

Tập hợp các thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
12/11/2018Số Hồ sơ: 610/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi khám chữa bệnh; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho kỳ trước do thiếu thông tin. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 401/……/THE và Hồ sơ: 403/………/THE đã hết hiệu lực
12/11/2018Số Hồ sơ 608/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 302/……/SO đã hết hiệu lực
24/9/2018Số Hồ sơ: 607/……………/SO;
Số Hồ sơ 608/……………/SO;
Số Hồ sơ: 610/……………/THE;
Số Hồ sơ: 612/……………/THE;
Số Hồ sơ: 620/……………/SO;
Số Hồ sơ: 624/……………/SO;
Mẫu DS-XNBS
Phiếu giao nhận hồ sơ ban hành kèm theo Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.-
Xem/Tải về
1/2/2018Số Hồ sơ: 629/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận, xác nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 627/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với trường hợp sổ bảo hiểm xã hội đang được cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ). Điều kiện áp dụng khi phát sinh trường hợp người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (nghỉ việc, hưởng chế độ,….) mà sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang được cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 623/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 309/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 630/……………/THU- SỔ,THẺ;
Số Hồ sơ: 630a/……………/ SỔ, THẺ
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 628/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia bảo hiểm xã hội Điều kiện: áp dụng đối với trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2015. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 303/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 620/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn (xác nhận cho người tham gia dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn tại một đơn vị, đơn vị chuyển địa bàn sang tỉnh/thành phố khác; người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) xác nhận quá trình đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 07 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 301/………/SO và Hồ sơ: 321/………/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 626/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 4027. Điều kiện: áp dụng đối với sổ bảo hiểm xã hội của người lao động đang tham gia tại đơn vị đến thời điểm rà soát. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 60 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 609/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 622/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc GlivecDùng thay Hồ sơ: 308/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 612/……………/THEPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 02 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 402/………/THE đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 621/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Chuyển quá trình tham gia bảo hiểm xã hội từ nhiều sổ về sổ gốc. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 26 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 304/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 607/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày hoặc 45 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 305/..……/SO và Hồ sơ: 306/………/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 625/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Người lao động đề nghị nhận sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị đã nộp trả cơ quan bảo hiểm xã hội; Bổ sung hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động kỳ trước; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã được cấp số sổ bảo hiểm xã hội mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ bảo hiểm xã hội nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số bảo hiểm xã hội tham gia tại đơn vị mới. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)Dùng thay Hồ sơ: 310/……/SO; Hồ sơ: 312/……/SO; Hồ sơ: 314/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-
Xem/Tải về
1/8/2017-Danh sách địa chỉ thư điện tử của bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/7/2017Phụ lục 01-Mẫu TK1-TSPhụ lục 01: Các loại giấy tờ gửi kèm tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế : Mẫu TK1-TS-
Xem/Tải về
1/7/2017Phụ lục 02-Mẫu TK1-TSPhụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt NamMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN và Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH
Xem/Tải về
3/1/2017Mẫu số 02aPhiếu yêu cầu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện rà soát : Mẫu số 02a-
Xem/Tải về
14/10/2016Phụ lục 03-PGNHS 313Hướng dẫn danh mục hồ sơ: Phụ lục 03-PGNHS 313-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 03-Công văn số: 4027/BHXH-STPhiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 03 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 01-Công văn số: 4027/BHXH-STDanh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội : Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401b/THEGiấy cam kết: Mẫu 401b/THE áp dụng cho trường hợp cá nhân nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401a/THEGiấy cam kết: Mẫu 401a/THE áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
22/2/2016-Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội : Áp dụng đối với phiếu GNHS 308-
Xem/Tải về
2016-Phụ lục thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội chưa hưởng một lần: Đính kèm theo tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) : Áp dụng đối với phiếu GNHS 313-
Xem/Tải về
2016-Chi tiết đính kèm mục 13 của tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)-
Xem/Tải về