THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 148

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng mười hai 2019 tháng một 2020 tháng hai 2020 tháng ba 2020 tháng tư 2020 tháng năm 2020 tháng sáu 2020
889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 5 3 11 8 4 11 1

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
QĐ 889-QD-BHXH QUY TAC UNG XU.pdf 148