THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 101

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng tư 2019 tháng năm 2019 tháng sáu 2019 tháng bảy 2019 tháng tám 2019 tháng chín 2019 tháng mười 2019
889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 10 8 6 13 14 7 2

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
QĐ 889-QD-BHXH QUY TAC UNG XU.pdf 57