Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
08tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 08/TB-BHXH V/v điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHYT
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: điều chỉnh lãi suất
Ngày/Năm ban hành: 3/1/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: điều chỉnh lãi suất chậm đóng, truy đóng BHYT
Số hiệu văn bản: 08/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM