Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
63_2015_ND_CP LAO DONG DU DOI.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 67/BHXH-CSXH
Mẫu biểu liên quan: Mẫu số 13-NĐ63
Người ký duyệt: Đỗ Văn, Sinh
Từ khoá: lao động dôi dư
Ngày/Năm ban hành: 7/1/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 7/1/2016
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Tóm tắt: hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo NĐ số 63/2015/NĐ-CP
Số hiệu văn bản: 67/BHXH-CSXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG