Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
152_HD_BTGTW.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền
Người ký duyệt: Bùi Thế, Đức
Ngày/Năm ban hành: 5/5/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 5/5/2015
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo BCH TW
Tóm tắt: Hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân
Số hiệu văn bản: 152-HD/BTGTW
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG