Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
180-thong bao giới thiệu chữ ký.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 180/TB-BHXH giới thiệu chức danh và chữ ký Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tên văn bản khác: 180/TB-BHXH
Người ký duyệt: Nguyễn Minh Châu
Ngày/Năm ban hành: 3/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/2/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: giới thiệu chức danh và chữ ký trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
Số hiệu văn bản: 180/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM