THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Số: 524/TB-BHXH Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 432

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng mười hai 2019 tháng một 2020 tháng hai 2020 tháng ba 2020 tháng tư 2020 tháng năm 2020 tháng sáu 2020
Số: 524/TB-BHXH Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa 0 0 0 280 94 49 9

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
25143_-TB DIEU CHINH QUY TRINH CHE DO - 213.pdf 264