Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2085-bhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 2085/BHXH-BT ngày 08 tháng 06 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đơn giản thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Thủ tục hành chính
Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Ngày/Năm ban hành: 8/6/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 8/6/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Công văn số: 2085/2015/BHXH-BT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG