Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3170-bhxhvn.pdfAdobe PDFXem Tải về
3170_BHXH-BT_289651.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế
Tên văn bản khác: 3170/BHXH-BT
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Ngày/Năm ban hành: 24/8/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 24/8/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Công văn số 3170/BHXH-BT ban hành về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế. Đính kèm: Mẫu TK01-TS: TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ --Mẫu DK01: DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu DK02: DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu DK03: DANH SÁCH KÊ KHAI NGƯỜI CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu DK04: DANH SÁCH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG -- Mẫu DK05: DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu DK06: DANH SÁCH ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG -- Mẫu BK: BIÊN BẢN GIAO NHẬN DANH SÁCH KÊ KHAI HỘ GIA ĐÌNH
Số hiệu văn bản: Công văn số: 3170/2015/BHXH-BT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG